img_1445 img_1457 img_1468g img_1491g img_1530g img_1533
BIP Gminy Doruchów     |     Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Pogoda     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     

Stypendia szkolne

 

STYPENDIA SZKOLNE

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2020/2021 przyjmowane będą w dniach 1-15.09.2020 r.
w pokoju nr 5 w GOPS Doruchów.

Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest terminem ostatecznym.  
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481 z późn. zm.)


 OSOBY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych
  – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł netto (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U2018r. poz. 1358)).


Stypendium szkolne nie przysługuje:

 • uczniowi klasy zerowej,
 • uczniowi, który nie mieszka na terenie gminy Doruchów
 • uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza w danym roku szkolnym dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

FORMY PRZYDZIELENIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:

1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą m.in. takich jak:

· zajęcia z języka obcego

· zajęcia plastyczne, muzyczne

· zajęcia sportowe

· inne zajęcia edukacyjne realizowane poza szkołą,

2. Częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów udziału w zorganizowanych przez szkołę lub kolegium wycieczkach szkolnych lub innych wyjazdach związanych z procesem edukacyjnym,

3. Całkowitej lub częściowej refundacji kosztów związanych z pobieraniem nauki, a mianowicie na:

· zakup podręczników (tj.: podręczniki, lektury, vademecum, kompendium, słowniki, atlasy, encyklopedie, tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne), map, globusa oraz innych publikacji o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe - jeśli są to wydatki związane
z zajęciami szkolnymi obligatoryjnie wymagane przez szkołę;

· pomoce i przybory szkolne tj.: tornister lub plecak szkolny, torba szkolna, zestaw komputerowy (komputer, drukarka, płyty CD, dyskietki) kalkulator, piórnik, przybory geometryczne, zeszyty, bloki rysunkowe, gumki, temperówki, taśma klejąca, klej, korektor, długopisy, ołówki, kredki, rapidografy, cyrkle, pisaki, farby
i inne przybory związane z zajęciami szkolnymi;

· opłata za Internet (w roku szkolnym), jeśli program nauczania ucznia przewiduje korzystanie z Internetu;

· strój sportowy (kwota przeznaczona na zakup stroju sportowego nie może przekroczyć  30% kwoty przyznanego stypendium) wymagany w procesie edukacji, tj.: odzież sportowa:

1. spodenki sportowe,

2. koszulki sportowe,

3. getry,

4. skarpetki/podkolanówki na zajęcia w-f,

5. dres, spodnie dresowe i bluza,

6. kąpielówki,

7. kostium pływacki,

8. czepek,

9. okulary pływackie,

10. obuwie sportowe: typu: tenisówki, halówki, trampki lub adidasy,

11. klapki na basen,

· inne artykuły niezbędne do nauki w poszczególnych rodzajach i typach szkół tj.: przybory plastyczne – m.in.: farby, płótna, blejtramy, pędzle; instrumenty muzyczne, ubiór ochronny (fartuchy, mundurki wymagane przez szkołę) oraz inne związane ze specyfiką szkoły; art. potrzebne do wykonania prac dyplomowych itp.,

4. Całkowitej lub częściowej refundacji kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dla uczniów szkół ponadpodstawowych i słuchaczy kolegiów), tj. na:

· dojazd do i ze szkoły poza miejscem zamieszkania środkami komunikacji zbiorowej,

· zakwaterowanie w internacie, bursie lub stancji.

· wyżywienie


WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:

1. złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,

2. dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń:

- zaświadczenie z zakładu pracy

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie za poprzedzi rok kalendarzowy,

- zaświadczenie US o formie opodatkowania, oświadczenie strony o dochodzie,

- nakaz płatniczy ( bieżący rok)

- odcinek od emerytury, renty, renty strukturalnej, renta socjalna,

- odcinek od świadczenia rehabilitacyjnego,

- decyzja  GOPS: zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie  pielęgnacyjne,

- zaświadczenie Z PUP – zasiłek dla bezrobotnych,

- odcinek/ decyzja GOPS- alimenty/ fundusz alimentacyjny,

- decyzja GOPS – dodatek mieszkaniowy,

- inne dochody ( praca dorywcza) – oświadczenie strony

- zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki.

 

w przypadku utraty dochodu:
dokument określający datę utraty dochodu np. świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy itp.;

Druk wniosku wraz załącznikami dostępny jest w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Doruchowie.

Wnioski składa się osobiście na odpowiednim druku w GOPS Doruchów, pokój nr 5.

Osoby pełnoletnie starające się o stypendium szkolne winny składać wnioski samodzielnie lub przez upoważnionego pełnomocnika.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

-  dla uczniów szkół do 15 września 2020 r. 

dla słuchaczy kolegiów do 15 października 2020r.

 

DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW

Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na  podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie.
2. Dokumentami tymi będą faktury związane wydatkami (np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, pokrycia kosztów dojazdu, innych pomocy naukowych np. komputer, biurko itp.) wystawione w okresie, na który została przyznana pomoc materialna i potwierdzających celowość wydatków. Faktury będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.

Powyższe dokumenty powinny zawierać:

· nazwę wystawcy,

· datę wystawienia/sprzedaży (data wystawienia dokumentu powinna zawierać się w okresie podanym
w decyzji przyznającej stypendium szkolne.

· numer dokumentu,

· imię i nazwisko ucznia pełnoletniego, w przypadku ucznia niepełnoletniego imię i nazwisko rodzica ucznia lub opiekuna prawnego.

· pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji – istotne jest by np. plecak, obuwie itp. miały adnotację „szkolne”.

3.Stypendia szkolne będą wypłacane przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy w terminie wskazanym w decyzji.

Rodzice/opiekunowie prawni ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są obowiązani niezwłocznie powiadomić o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

UWAGA

Szczegółowe informacje dotyczące definicji dochodu znajdują się w art. 8 ust. 3 - 13 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.)

Wszelkie pytania i problemy w/s stypendiów szkolnych proszę kierować do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Doruchowie pok. nr 5, tel. (62) 731 56 76.

Załączniki do pobrania:

Klauzula Informacyjna

Oświadczenie bezrobotni

Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym

Praktyki ( jeżeli uczeń uczęszcza na praktyki)

Wniosek o stypendium

Wniosek o zasiłek szkolny

Zaświadczenie z zakładu pracy

Lidia Nowak
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Na własne konto
 • ZOO Olszowa
 • Związek Powiatów Polskich
 • Best Interreg
Gmina Doruchów,
ul. Kępińska 13, 63-505 Doruchów, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie
tel.: +48.627363221, fax: +48.627363240, email: ug@doruchow.pl, http://www.doruchow.pl
NIP: 514-02-55-435, Regon: 250855009
www.bip.doruchow.pl Skrytka EPUAP - /ugdoruchow/skrytka
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Subskrybcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x